Text Size | A   A   A
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยงานระดับกรม
4 datasets found
Order by :
ข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ปี 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf xls
ข้อมูลผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ ปี 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf xls