Text Size | A   A   A
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
2 datasets found
Order by :
หมายเลขใบอนุญาต ชื่อ นามสกุล ประเภทใบอนุญาต วันที่ออกใบอนุญาต ชุดข้อมูลนี้อยู่ระหว่างพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูล
Last update dataset : October 31, 2021  
url
รายชื่อผู้ผ่านการสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง
Last update dataset : October 31, 2021  
url