Text Size | A   A   A
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หน่วยงานระดับกรม
12 datasets found
Order by :
ที่อยู่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
ข้อมูลจำนวนทารกที่คลอดจากมารดาวัยรุ่นไทยจำแนกตามอายุมารดาและบิดา
Last update dataset : October 31, 2021  
url
ข้อมูลจำนวนคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ รายจังหวัด (จำแนกตามประเภทความพิการ)
Last update dataset : October 31, 2021  
url
ข้อมูลจำนวนคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ รายจังหวัด (จำแนกตามกลุ่มอายุ)
Last update dataset : October 31, 2021  
url
ชุดข้อมูลพิกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls
ชุดข้อมูลกฎหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls
เป็นรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
Last update dataset : January 2, 2020  
csv xlsx