Text Size | A   A   A
Groups : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ในแต่ละปีงบประมาณ จำแนกตามประเภทเงินสนับสนุน ตามมาตรา 23...
Last update dataset : October 26, 2022  
xls csv
ข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ซึ่งจัดเก็บในศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ Smart EIA Plus...
Last update dataset : October 21, 2022  
xlsx csv url api