Text Size | A   A   A
Groups : เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2559-2561 (มกราคม-พฤศจิกายน) และ มูลค่าการค้าชายแดน (รายสินค้า) ส่งออก-นำเข้า ปี 2559-2561 (มกราคม-พฤศจิกายน)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv docx xls
สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2559-2561 (มกราคม-ตุลาคม) และ มูลค่าการค้าชายแดน (รายสินค้า) ปี 2559-2561 (มกราคม-ตุลาคม)
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx xls docx
สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2559-2561 (มกราคม-กันยายน) และ มูลค่าการค้าชายแดน (รายสินค้า) ส่งออก-นำเข้า ปี 2559-2561 (มกราคม-กันยายน)
Last update dataset : October 31, 2021  
csv docx xlsx xls
ถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2559-2561 (มกราคม-มิถุนายน) และ มูลค่าการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย (รายสินค้า) ส่งออก-นำเข้า  ปี 2559-2561 (มกราคม-มิถุนายน)
Last update dataset : October 31, 2021  
xls csv docx
สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2559-2561 (มกราคม-พฤษภาคม) และ มูลค่าการค้าชายแดนไทย (รายสินค้า) ส่งออก-นำเข้า ปี 2559-2561 (มกราคม-พฤษภาคม)
Last update dataset : October 31, 2021  
xls csv docx
สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2559-2561 (มกราคม-สิงหาคม) และ มูลค่าการค้าชายแดน (รายสินค้า) ส่งออก-นำเข้า ปี 2559-2561 (มกราคม-สิงหาคม)
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx docx xls
สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2559-2561 (มกราคม-เมษายน) และ มูลค่าการค้าชายแดน (รายสินค้า) ส่งออก-นำเข้า  ปี 2559-2561 (มกราคม-เมษายน)
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls docx
สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2558-2561 (มกราคม) และมูลค่าการค้าชายแดน(รายสินค้า) ส่งออก-นำเข้า ปี 2558-2561 (มกราคม)
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls docx
สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2559-2561 (มกราคม-กรกฏาคม) และ มูลค่าการค้าชายแดน (รายสินค้า) ส่งออก-นำเข้า ปี 2559-2561 (มกราคม-กรกฎาคม)
Last update dataset : October 31, 2021  
xls csv docx
สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2558-2561 (มกราคม-มีนาคม) และ มูลค่าการค้าชายแดน(รายสินค้า) ส่งออก-นำเข้า ปี 2558-2561 (มกราคม-มีนาคม)
Last update dataset : October 31, 2021  
xls csv xlsx docx
สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2558-2561 (มกราคม-กุมภาพันธ์) และ มูลค่าการค้าชายแดน (รายสินค้า) ส่งออก-นำเข้า ปี 2558-2561 (มกราคม-กุมภาพันธ์)
Last update dataset : October 31, 2021  
xls csv docx