Text Size | A   A   A
Groups : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ชุดข้อมูลปริมาณการใช้งานเน็ตประชารัฐของหมู่บ้าน จำนวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน รายเดือน
Last update dataset : July 19, 2021  
csv xlsx doc docx
ชุดข้อมูลรายชื่อหมู่บ้าน สถานที่ตั้ง และพิกัดจุดติดตั้งอุปกรณ์เน็ตประชารัฐ จำนวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน
Last update dataset : March 11, 2021  
xlsx csv doc
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ
Last update dataset : January 5, 2021  
xlsx csv doc