Text Size | A   A   A
Groups : สถิติทางการ
การขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) จำแนกตามตราอักษร, รุ่น, จังหวัดและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
Last update dataset : January 20, 2022  
xlsx csv docx
ข้อมูลการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ระหว่างปี 2558-2563 โดยจัดเก็บในรูปแบบ ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์   โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งาน คือ...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx docx