ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พบ 4 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาส Quarterly Gross Domestic Product (QGDP)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 กันยายน 2564  
url
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย แบบปริมาณลูกโซ่ National Income of Thailand (NI)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 กันยายน 2564  
url
สต็อกทุนของประเทศไทย (Capital Stock of Thailand)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 กันยายน 2564  
url
ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด Gross Regional and Provincial Product (GPP)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 กันยายน 2564  
url