สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - องค์กร - Open Government Data of Thailand
16 ชุดข้อมูล
เรียงโดย

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ส่วนกลาง:ระดับกรม
ด้านรหัสมาตรฐานกลาง - ข้อมูลตำบลหรือแขวง (1,174 )

ข้อมูลตำบลหรือแขวง สาขา : ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) - ผู้รวบรวมข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลิขสิทธิ์ : Creative Commons Attribution 4.0 (CCBY-4.0) อ้างอิงแหล่งที่มา

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2565
url
ด้านรหัสมาตรฐานกลาง - ข้อมูลสถานภาพสมรส (491 )

ข้อมูลสถานภาพสมรส สาขา : ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) - ผู้รวบรวมข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลิขสิทธิ์ : Creative Commons Attribution 4.0 (CCBY-4.0) อ้างอิงแหล่งที่มา

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 มกราคม 2565
csv
ด้านรหัสมาตรฐานกลาง - ข้อมูลภาค (439 )

ข้อมูลภาค สาขา : ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) - ผู้รวบรวมข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลิขสิทธิ์ : Creative Commons Attribution 4.0 (CCBY-4.0) อ้างอิงแหล่งที่มา

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 มกราคม 2565
csv
ด้านรหัสมาตรฐานกลาง - ข้อมูลกลุ่มจังหวัด (644 )

ข้อมูลกลุ่มจังหวัด สาขา : ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) - ผู้รวบรวมข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลิขสิทธิ์ : Creative Commons Attribution 4.0 (CCBY-4.0) อ้างอิงแหล่งที่มา

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 มกราคม 2565
csv
ด้านรหัสมาตรฐานกลาง - รูปแบบภาค (347 )

รูปแบบภาค สาขา : ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) - ผู้รวบรวมข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลิขสิทธิ์ : Creative Commons Attribution 4.0 (CCBY-4.0) อ้างอิงแหล่งที่มา

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 มกราคม 2565
csv
ด้านรหัสมาตรฐานกลาง - ข้อมูลประเภทที่อยู่ (552 )

ข้อมูลประเภทที่อยู่ สาขา : ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) - ผู้รวบรวมข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลิขสิทธิ์ : Creative Commons Attribution 4.0 (CCBY-4.0)...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 มกราคม 2565
csv
ด้านรหัสมาตรฐานกลาง - ข้อมูลประเภทผลิตภัณฑ์ OTOP (470 )

ข้อมูลประเภทผลิตภัณฑ์ OTOP สาขา : ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) - ผู้รวบรวมข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลิขสิทธิ์ : Creative Commons Attribution 4.0 (CCBY-4.0)...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 มกราคม 2565
csv
ด้านรหัสมาตรฐานกลาง- ข้อมูลเพศ (469 )

ข้อมูลเพศ สาขา : ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) - ผู้รวบรวมข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลิขสิทธิ์ : Creative Commons Attribution 4.0 (CCBY-4.0) อ้างอิงแหล่งที่มา

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 มกราคม 2565
csv
ด้านรหัสมาตรฐานกลาง - ข้อมูลสัญชาติ (3,787 )

ข้อมูลสัญชาติ สาขา : ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) - ผู้รวบรวมข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลิขสิทธิ์ : Creative Commons Attribution 4.0 (CCBY-4.0) อ้างอิงแหล่งที่มา

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
csv
ด้านรหัสมาตรฐานกลาง - ข้อมูลเชื้อชาติ (536 )

ข้อมูลเชื้อชาติ สาขา : ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) - ผู้รวบรวมข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลิขสิทธิ์ : Creative Commons Attribution 4.0 (CCBY-4.0) อ้างอิงแหล่งที่มา

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
csv
ด้านรหัสมาตรฐานกลาง - ข้อมูลอำเภอหรือเขต (740 )

ข้อมูลอำเภอหรือเขต สาขา : ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) - ผู้รวบรวมข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลิขสิทธิ์ : Creative Commons Attribution 4.0 (CCBY-4.0) อ้างอิงแหล่งที่มา

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
csv
ด้านรหัสมาตรฐานกลาง - ข้อมูลคำนำหน้าชื่อ (1,678 )

ข้อมูลคำนำหน้าชื่อ สาขา : ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) - ผู้รวบรวมข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลิขสิทธิ์ : Creative Commons Attribution 4.0 (CCBY-4.0) อ้างอิงแหล่งที่มา

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
csv
ข้อมูลจังหวัด (594 )

ข้อมูลจังหวัด สาขา : ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) - ผู้รวบรวมข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลิขสิทธิ์ : Creative Commons Attribution 4.0 (CCBY-4.0) อ้างอิงแหล่งที่มา

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
csv
ด้านรหัสมาตรฐานกลาง- ข้อมูลสถานะการมีชีวิต (768 )

ข้อมูลสถานะการมีชีวิต สาขา : ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) - ผู้รวบรวมข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลิขสิทธิ์ : Creative Commons Attribution 4.0 (CCBY-4.0)...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
การเมืองและการปกครอง
csv
ข้อมูลกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย (1,610 )

ข้อมูลกฎหมายที่รักษาการหรืออยู่ในความรับผิดชอบที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการขออนุมัติหรืออนุญาตของกระทรวงมหาดไทย มีประโยชน์สำหรับประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆ...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม การเมืองและการปกครอง
csv
ข้อมูลจุดผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (1,427 )

ข้อมูลจุดผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มเป้าหมายที่จะนำข้อมูลไปใช้คือประชาชนไทยและประชาชนประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจะได้รับข้อมูลว่ามีจุดผ่านแดนที่ใดบ้าง...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
การท่องเที่ยวและกีฬา
csv