สำนักงานจังหวัดลพบุรี - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานจังหวัดลพบุรี
ส่วนภูมิภาค
พบ 7 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
จำนวนบุคลากรภาครัฐจังหวัดลพบุรี ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2566  
xlsx
แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 มิถุนายน 2566  
api pdf
รายงานผลการดำเินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 มิถุนายน 2566  
pdf
แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 มิถุนายน 2566  
pdf
บรรยายสรุปจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 มิถุนายน 2566  
pdf
บรรายสรุปจังหวัดลพบุรี ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานสำคัญจังหวัดของจังหวัดลพบุรี เช่น ประวัติจังหวัด ตราจังหวัด ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf
ชุดข้อมูลรายชื่อหัวหน้าส่วนราชการ หมายเลขโทรศัพท์ ของส่วนราชการภายในจังหวัดลพบุรี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx