ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
พบ 4 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
โครงการ ผลการดำเนินการ การเบิกจ่าย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf
สรุปผลรายงาน "ศูนย์ดำรงธรรมบริการด้วยใจคนไทยยิ้มได้" ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 63- 4 ม.ค. 64
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf
ชุดข้อมูลรายชื่อหัวหน้าส่วนราชการ หมายเลขโทรศัพท์ และที่ตั้ง ของส่วนราชการภายในจังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx
ผลการดำเนินการในภาพรวม ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณฯ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf