ขนาดตัวอักษร |    
กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม
พบ 3 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม และที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนงานประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 กรกฎาคม 2564  
api pdf
ร่างแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘ (ASEAN Strategic Plan on Environment 2016-2025)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กรกฎาคม 2564  
pdf
รายละเอียดผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการเซียนด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ประกอบด้วย 7 สาขา ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กรกฎาคม 2564  
pdf