กรมประมง - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรมประมง
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 49 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
จำนวนแรงงานต่างด้าวที่มีหนังสือคนประจำเรือ ทั้งกรณีที่มีใบอนุญาตทำงาน และ กรณีที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน ที่มีสถานะเปิดใช้งาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2567  
xlsx
ข้อมูลจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง แยกรายจังหวัด แยกเพศ แยกพื้นที่ทำการประมง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2567  
xlsx
ปริมาณ มูลค่า การนำเข้า การส่งออกสินค้าประมง ของไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2567  
csv
ห้องสมุดปลาสวยงาม เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาชนิดพรรณปลาสวยงาม สามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซด์ได้ที่ https://aqualib.fisheries.go.th/
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2567  
csv
พรรณไม้น้ำหรือพืชน้ำ เป็นข้อมูลสำหรับผู้สนใจที่จะนำข้อมูลไปใช้ เป็นข้อมูลประมาณ 100 ชนิดที่ได้นำปลูกในตู้ปลา เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาชนิดพรรณไม้น้ำ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2567  
csv
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ของกรมประมง งบประมาณปี พ.ศ. 2567
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2567  
csv
การออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำโดยรับรองการปลอดโรคเพื่อการส่งออก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 มิถุนายน 2567  
csv
การนำเข้า การส่งออกประเภทสินค้าประมง ของไทย จากกรมศุลกากร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 มิถุนายน 2567  
csv
จำนวนการออกใบอนุญาตให้ส่งออกสัตว์น้ำตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 แยกรายชนิด ปริมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 เมษายน 2567  
xlsx
ข้อมูลโครงสร้างกรมประมง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 เมษายน 2567  
pdf xlsx csv
จำนวนการออกใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 แยกรายชนิด ปริมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 เมษายน 2567  
xlsx
ข้อมูลสถิติจำนวนฟาร์ม เนื้อที่เลี้ยง ผลผลิต และมูลค่าจากการเลี้ยงสัตว์ จำแนกตามชนิด และประเภทการเลี้ยง เป็นรายจังหวัด (กุ้งทะเล ปลาน้ำกร่อย หอยทะเล ปูทะเล สัตว์น้ำจืด)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 เมษายน 2567  
xlsx
ข้อมูลจำนวนผู้ประกอบการ, ปริมาณสัตว์น้ำเค็มที่ใช้ในการผลิตปลาป่น, ปริมาณและมูลค่าปลาป่น จำแนกเป็นรายจังหวัด และรายปี (มูลค่าการผลิตปลาป่นที่ใช้เป็นอาหารสัตว์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 เมษายน 2567  
xlsx
ข้อมูลจำนวนสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่ค้าได้ที่จากการเพาะพันธุ์ได้ในประเทศไทย แยกรายจังหวัด แยกรายชนิด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 เมษายน 2567  
xlsx
ข้อมูลสถิติปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำจากการทำการประมงทะเล และ การทำการประมงน้ำจืด จำแนกตาม ประเภทการทำประมง เครื่องมือ พื้นที่ทำการประมง และรายชนิดสัตว์น้ำ รายจังหวัด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 เมษายน 2567  
xlsx
จำนวนการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโดยกรมประมง โดยแยกเป็น รายจังหวัด แยกปีที่จัดสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 เมษายน 2567  
xlsx
ข้อมูลจำนวนสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่ครอบครองได้ที่จากการเพาะพันธุ์ได้ในประเทศไทย แยกรายจังหวัด แยกรายชนิด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 เมษายน 2567  
xlsx
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้จากการแปรรูปมาจากสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ จากการทำประมง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 เมษายน 2567  
csv
ข้อมูลจำนวนทะเบียนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ในประเทศไทย แยกรายจังหวัด แยกรายชนิด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 เมษายน 2567  
xlsx
ข้อมูลจำนวนสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ที่ได้จากการเพาะพันธุ์ในประเทศไทย แยกรายจังหวัด แยกรายชนิด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 เมษายน 2567  
xlsx