ขนาดตัวอักษร |    
เทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
ส่วนท้องถิ่น:เทศบาลเมือง
พบ 18 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
งบประมาณ เป็นการแสดงประมาณการด้านรายรับและรายจ่าย ในรูปตัวเลข จำนวนเงิน การตั้งงบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
url
แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีนั้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
url
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เป็นแผนที่แสดงรายละเอียดโครงการ แผนงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
url
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (เป็นแผนซึ่งใช้ในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลด้านอัตรากำลังในอนาคตตลอด 3 ปี)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
url
รายงานผลการ.ใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองพิจิตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
url
งบแสดงการรับจ่าย เทศบาลเมืองพิจิตร รอบ 6 เดือน รอบปีงบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
url
รายงานทางการเงิน ทั้งหมดของเทศบาลเมืองพิจิตร ตามไตรมาส
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
url
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ของเทศบาลเมืองพิจิตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
url
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี ของเทศบาลเมืองพิจิตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
url
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีของเทศบาลเมืองพิจิตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
url
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองพิจิตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
url
การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองพิจิตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
url
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองพิจิตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
url
ลานกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf url
เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf url
ข้อมูลจุดพิกัดที่ตั้งบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
url
ผลิตภัณฑ์ OTOP ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
url
ตรวจสอบสิทธิการลงทะเบียนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และสถานที่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
url pdf