ขนาดตัวอักษร |    
เทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
ส่วนท้องถิ่น:เทศบาลเมือง
พบ 11 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ขั้นตอนการให้บริการดูดสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองพิจิตร แบบคำร้อง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf
รายงานผลการดำเนินงานสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตร ประจำปี 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf
จำนวนนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพิจิตร 3 แห่ง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf
ข้อมูลทางสถิติทางการทะเบียนราษฎรที่จำแนกตามเขตความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองพิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิจิตร พ.ศ. 2564 ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf
ข้อมูลเขตพื้นที่ชุมชนและจำนวนประชากรในแต่ละชุมชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf
ลานกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf url
เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf url
สำหรับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารภายในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf
ตรวจสอบสิทธิการลงทะเบียนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และสถานที่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
url pdf