ขนาดตัวอักษร |    
กรุงเทพมหานคร
พบ 27 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลประกอบตัวชี้วัด ร้อยละของแหล่งน้ำที่มีค่ามาตรฐานอยู่ในเกณ์ดีตามมาตรฐานประเภทแหล่งน้ำ ตัวชี้วัดมาตรฐานสากลสอดคล้องกับ Goals 6: Clean Water and Sanitation / Indicator 6.3.1...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xlsx
SDGs Goal 8 Decent work and economic growth (เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และ มีผลิตภาพ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xlsx
ข้อมูลพื้นที่ติดต่อของเขตการปกครอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xlsx
ขุดลอกคลอง ปี 62-64
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xlsx
ประเด็นข้อคิดเห็นที่เสนอแนะไปยังสภากรุงเทพมหานครทั้งหมด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xlsx
สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองระดับสากล คือ Corruption Perceptions Index (ดัชนีการรับรู้ทุจริต) จัดทำโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International:...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xlsx
เส้นทางความยากจนของคนกรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xlsx
ข้อมูลการซักลากขยะ สำนักงานเขตประเวศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xlsx csv
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 กรกฎาคม 2565  
pdf xlsx xls doc
จำนวนชุมชน ประชากร ครอบครัว และหลังคาเรือนของชุมชน ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
xlsx
คุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร บริเวณสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
xlsx
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อความเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตของหน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
xlsx
ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย บางพลัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
xlsx
ตารางจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวเรือโดยสาร เรือยนต์ข้ามฟาก ปี 2548 – 2557
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
xlsx csv
รายงานด้านความปลอดภัย ปี 2550- 2553
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xls xlsx
รายงานด้านสังคม ปี 2555-2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xls xlsx
รายงานด้านสังคม  ปี 2554 - 2557
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xls xlsx
รายงานด้านการบริหารจัดการ ปี พ.ศ.2550 - พ.ศ.2553 
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xls xlsx
รายงานด้านการประมาณการ  ปี 2550 - 2552
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xls xlsx
รายงานด้านเศรษฐกิจ ปี 2555 - 2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xls xlsx