กรมประชาสัมพันธ์ - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรมประชาสัมพันธ์
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 4 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลดิบการประเมินผลการรับรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสาร การนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx csv
รายงานผลการประเมินโครงการสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เยาวชน อายุ 15 - 25 ปี และประชาชน อายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มเป้าหมายรอง คือ ประชาชน อายุ 26...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf
ข้อมูลดิบการประเมินการรับรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสาร การนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx csv
ข้อมูลรายงานสรุปผลการประเมินโครงการประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
pdf