ขนาดตัวอักษร |    
แผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

แผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำทั้งประเทศในรูปแบบ shape file และการนำขอบเขตของ 22 ลุ่มน้ำ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ. 2564 แสดงเป็นแผนที่โดยมีข้อมูลชั้นคุณภาพลุ่มน้ำแต่ละชั้น ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ
หมายเหตุ :
แผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำในรูปแบบ shape file มีเงื่อนไขการนำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ "ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ ตามช่วงเวลาที่มีการพัฒนาฐานข้อมูลนั้น โดยไม่แก้ไข เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) และข้อมูลคุณลักษณะ (Attribure Data) ของชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ และในกรณีนำไปใช้เพื่ออ้างอิงทางกฎหมาย การอนุมัติ การอนุญาต หรือลิดรอนสิทธิของประชาชนในการใช้ประโยชน์พื้นที่ ต้องนำมาให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจสอบกับแผนที่ภูมิประเทศที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เป็นรายพื้นที่ หรือรายโครงการไป"

Data source cannot be displayed.
แผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์
มาตราส่วน
ความถูกต้องของตำแหน่ง
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่ข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 46fc2871-7984-47e6-931d-3ab9357474f1
กลุ่มชุดข้อมูล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คำสำคัญ 22 ลุ่มน้ำ real-time การกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ลุ่มน้ำ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 17 สิงหาคม 2564
วันที่ปรับปรุง metadata 16 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
ชื่อผู้ติดต่อ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน/กลุ่มงานบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ
อีเมลผู้ติดต่อ strategy.sarabun@onep.go.th
วัตถุประสงค์
  • มติคณะรัฐมนตรี
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตลุ่มน้ำ หรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดเป็นอย่างอื่น
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา นำข้อมูลแผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำของประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ มาซ้อนทับกับแผนที่ลุ่มน้ำตามพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ. 2564 และแสดงผลตามขอบเขตลุ่มน้ำ 22 ลุ่มน้ำ
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Image
  • Arc/Info Coverage
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเชิงพื้นที่ ตามช่วงเวลาที่มีการพัฒนาฐานข้อมูลนั้น โดยไม่แก้ไข เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) และข้อมูลคุณลักษณะ (Attribure Data) ของชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ และในกรณีนำไปใช้เพื่ออ้างอิงทางกฎหมาย การอนุมัติ การอนุญาต หรือลิดรอนสิทธิของประชาชนในการใช้ประโยชน์พื้นที่ ต้องนำมาให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจสอบกับแผนที่ภูมิประเทศที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เป็นรายพื้นที่ หรือรายโครงการไป
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลชุมชนบนพื้นที่สูง 20 จังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ฐานของชุมชนก่อนเข้าไปดำเนินงานวิจัยและพัฒนา ตามลักษณะการกระจายของกลุ่มบ้าน กลุ่มชาติพันธุ์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
xls csv doc
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติแบบ real-time
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
rar