ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลศิลปกรรมในประเทศไทย
คะแนนความนิยม
องค์กร : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

พันธกิจหลักของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) คือการเป็นศูนย์ข้อมูลทางด้านมานุษยวิทยาที่มีคุณภาพ แผนยุทธศาสตร์ปี 2557- 2560 จึงได้กำหนดแผนงานที่จะรวบรวมข้อมูลทางสังคม-วัฒนธรรมไทยไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อขยายคลังข้อมูลและเป็นพื้นในการศึกษาวิจัยเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคม-วัฒนธรรมไทย อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของ ศมส. ให้มีครบรอบด้าน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปะในประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ดังนั้น ศมส. จึงจัดตั้งโครงการจัดทำฐานข้อมูลศิลปกรรมในประเทศไทยขึ้น เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมของไทย

โครงการฐานข้อมูลศิลปกรรมในประเทศไทยเริ่มดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในชื่อโครงการฐานข้อมูลศิลปะในประเทศไทย และโครงการฐานข้อมูลศิลปกรรมในประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยได้รับความร่วมมือจาก รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง และ ผศ.พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการสืบค้นและจัดทำระเบียนข้อมูลศิลปกรรมชิ้นสำคัญในประเทศไทย ทั้งที่เป็นงานจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม

นอกเหนือไปจากการจัดทำและเผยแพร่ฐานข้อมูล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ทางโครงการยังได้สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ศิลปะ ซึ่งนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญประเภทหนึ่ง เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ และข้อมูลที่ได้จากการศึกษายังจะกลับเข้าสู่ฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ศมส. 2557-2560

ในปี 2559-2560 ศูนย์ได้สนับสนุนการศึกษาจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง "บทบาทของลังกาทวีปในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาต่อพุทธศิลป์ไทย" ดำเนินการโดย รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง และเรื่อง "ศิลปกรรมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกตามพระราชดำริของรัชกาลที่ 4-5" ดำเนินการโดย ผศ.พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลศิลปกรรมในประเทศไทย
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 307b946d-c64a-4414-b6da-348a65a20aa5
กลุ่มชุดข้อมูล ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
คำสำคัญ มรดก วัฒนธรรม วัฒนธรรมไทย ศมส สังคม
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 14 ธันวาคม 2563
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ
อีเมลผู้ติดต่อ webmaster@sac.or.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การรวบรวมคำศัพท์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 เมษายน 2565  
json xls
ชุดข้อมูลรายงานวิจัยทางมานุษยวิทยา ที่ดำเนินการศึกษาวิจัยโดยผู้ปฏิบัติงานของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรและนักวิชาการภายนอกที่ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 เมษายน 2565  
json xls
ชุดข้อมูลบทความที่เขียนขึ้นจากการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการรวบรวมคำศัพท์ทางมานุษยวิทยา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 เมษายน 2565  
json xls