ชุดข้อมูลรายงานจำนวนประชากร จำแนกรายจังหวัด แยกตามสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2563 - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ชุดข้อมูลรายงานจำนวนประชากร จำแนกรายจังหวัด แยกตามสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2563
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
facebook   twiter

หมายเหตุ : UCS สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(UCS)

WEL สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประเภทมีสิทธิย่อย(WEL)

SSS สิทธิประกันสังคม

SSI สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ

OFC สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ

SOF สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ

SBF สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการการเมือง

FRG สถานะคนไทยในต่างประเทศ

BFC สิทธิข้าราชการการเมือง

NRD สถานะคนต่างด้าว

VOF สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ

VSS สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก

VBF สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการการเมือง

VSO สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ

PVT สิทธิครูเอกชน

PSS สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน

POF สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ

PBF สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการการเมือง

PSO สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ

VPT สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก

VPS สิทธิครูเอกชน/สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก

VPO สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ

SIF สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ

PSI สิทธิครูเอกชน/สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ

VIO สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ

VSI สิทธิประกันสังคมแบบทุพพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศึก

STP บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ

ค่าว่าง บุคคลที่ยังไม่ลงทะเบียนตามมาตรา 6

005 บุคคลที่ไม่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(รอยืนยันสิทธิ)

IOL สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

L01 สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

L02 สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น/สิทธิข้าราชการการเมือง

L03 สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

L04 สิทธิครูเอกชน/สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

L05 สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น/สิทธิข้าราชการการเมือง

L06 สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

L07 สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น/สิทธิข้าราชการการเมือง

L08 สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

LBF สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น/สิทธิข้าราชการการเมือง

LGO สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

OFL สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

PIL สิทธิครูเอกชน/สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

PLB สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น/สิทธิข้าราชการการเมือง

PLG สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

POL สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

PSL สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

SIL สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

SLB สิทธิประกันสังคม/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น/สิทธิข้าราชการการเมือง

SLG สิทธิประกันสังคม/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

SOL สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

VIL สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

VLB สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น/สิทธิข้าราชการการเมือง

VLG สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

VOL สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

VPL สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

VSL สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

OBV สิทธิข้าราชการ/สิทธิข้าราชการการเมือง/สิทธิทหารผ่านศึก

OFB สิทธิข้าราชการ/สิทธิข้าราชการการเมือง

SOB สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/สิทธิข้าราชการการเมือง

NRH สิทธิบุคคลต่างด้าว (ซื้อประกันสุขภาพ)

DIS สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ประกันตนคนพิการ)

DOF สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ประกันตนคนพิการ)/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ

DLG สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ประกันตนคนพิการ)/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

DOL สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ประกันตนคนพิการ)/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

DPV สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ประกันตนคนพิการ)/สิทธิครูเอกชน

กรณีสิทธิ UCS, WEL, STP นับข้อมูลตามหน่วยบริการประจำ

กรณีสิทธิ SSS นับข้อมูลตาม รพ.รักษา

นับจำนวนประชากรจากเลขประจำตัวประชาชนที่ออกโดยกรมการปกครองเท่านั้น พื้นที่ 'UCS','WEL','STP' = PURCHASE_PROVINCE พื้นที่ที่ลงทะเบียน

Data source cannot be displayed.
ชุดข้อมูลรายงานจำนวนประชากร จำแนกรายจังหวัด แยกตามสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2563
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 3c8e666a-0634-4e7b-9e8f-a3891f047bd9
กลุ่มชุดข้อมูล สาธารณสุข
คำสำคัญ จำนวนประชากร ปีงบประมาณ 2563 รายเดือน สิทธิหลักประกันสุขภาพ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 3 สิงหาคม 2564
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
อีเมลผู้ติดต่อ c2_reg@nhso.go.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ความหนาแน่นประชากร เป็นการวัดปริมาณประชากรในหน่วยพื้นที่หนึ่ง ๆ โดยขึ้นอยู่กับกลุ่มตัวอย่างที่เลือกนำมาสำรวจ ในที่นี้หมายถึง จำนวนประชากรต่อตารางกิโลเมตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv
กรมการปกครองขอให้สำนักงานสถิติเเห่งชาติประมวลผลรายการสถิติทางการเพิ่มเติมเพื่อเผยแพร่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv json