ขนาดตัวอักษร |    
จำนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ. 2562-2565
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
facebook   twiter

จำนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนับรายกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 จำแนกกิจกรรมรายตำบล ซึ่งกิจกรรมบางกิจกรรมดำเนินการในหลายตำบล
ทั้งนี้โครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง โครงสร้างทางกายภาพและโครงสร้างหลักของหน่วยงานสำหรับใช้งานภายในชุมชน มี 5 ด้าน คือ ด้านคมนาคม ด้านพลังงาน ด้านการจัดการน้ำ ด้านการสื่อสาร และด้านการกำจัดขยะ หน่วยดำเนินการ หมายถึง ส่วนราชการที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณ

** จำนวนโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้นจากรายการข้อมูลระหว่าง ปีพ.ศ. 2562-2564 ซึ่งจัดทำเมื่อมิถุนายน 2564 เนื่องจากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณนำเงินเหลือจ่ายดำเนินโครงการเพิ่มเติม

Data source cannot be displayed.
จำนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ. 2562-2565
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล ae6d3bd0-0471-47ab-8889-725c21f10d8b
กลุ่มชุดข้อมูล งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
คำสำคัญ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผน ยุทธศาสตร์ นครสวรรค์ ผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติราชการ โครงการ โครงสร้างพื้นฐาน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 31 มีนาคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 31 มีนาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ น.ส.สุภัค วงศ์ไวทยากูร
อีเมลผู้ติดต่อ Nksw.plan@gmail.com
วัตถุประสงค์ แผนระดับที่ 3 (มติครม. 4 ธ.ค. 2560)
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ตำบล
แหล่งที่มา สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2565-02-02
วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล 2565-03-31
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2564
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
โครงการ
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) โครงการ
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
โครงการและรายชื่อหน่วยงานแผนงานบูรณาการพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก ปีงบประมาณ 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 มิถุนายน 2565  
csv xlsx
ข้อมูลนี้แสดงรายะเอียด การเสนอโครงการที่จะดำเนินการประเมินผล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
pdf
ข้อมูลนี้แสดงแผนการติดตามโครงการในพื้นที่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
pdf