ขนาดตัวอักษร |    
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

ข้อมูลแผนปฏิบัติการรายปี ภายใต้แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 8 ปี (พ.ศ. 2563-2570

Data source cannot be displayed.
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล ad789f11-ce0b-4828-bb1d-bc6d73f2348c
คำสำคัญ กลยุทธ์ งบประมาณ ยุทธศาสตร์ แผนงาน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 21 มิถุนายน 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
unstructured data
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
อีเมลผู้ติดต่อ info@hrdi.or.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต อื่นๆ
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.hrdi.or.th/Operations/Planning
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2021-08-31
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2021-09-01
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้เห็นถึงการวางแผนการพัฒนาจังหวัดยโสธรในอดีต ซึ่งสามารถนำไปเปรียบเทียบกับแผนฉบับต่อ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2565  
xls
ชุดข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv xlsx doc
งบประมาณของโครงการที่แสดงรายละเอียดเป็นจำนวนเงินของแต่ละกิจกรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv pdf xlsx