แหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
แหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

รายชื่อแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย จำแนกตามประเภทของแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 7 ประเภท (ประเภทที่ 1 อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน สถาน หลักเมือง ประเภทที่ 2 วัด วัดร้าง ศาสนสถาน ประเภทที่ 3 พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง ประเภทที่ 4 แหล่งโบราณคดีที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ เตาเผาโบราณ ประเภทที่ 5 ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์ ประเภทที่ 6 เมืองเก่า เมืองประวัติศาสตร์ และประเภทที่ 7 ย่านชุมชนเก่า) ประกอบด้วย ชื่อแหล่ง ที่ตั้ง พิกัดทางภูมิศาสตร์ และความสำคัญของพื้นที่

Data source cannot be displayed.
แหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล a35b9332-2297-4cf4-9cc7-60e5e50b164d
คำสำคัญ ศิลปกรรม สิ่งแวดล้อม แหล่งศิลปกรรม
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 4 มิถุนายน 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม/กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
อีเมลผู้ติดต่อ cemd@onep.go.th
วัตถุประสงค์
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • อื่นๆ
เพื่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่และการบริการ สามารถคาดการณ์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมอันเกิดจากการพัฒนาโครงการต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมต่อไป
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ตำบล
แหล่งที่มา การสำรวจพื้นที่
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • CSV
  • XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://culturalenvi.onep.go.th/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2022-06-08
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2023-03-07
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ต้องมีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเพื่อปรับแผนปฏิบัติการเป็นระยะตามสถานการณ์ทั่วไป...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
url csv xlsx
จำนวนเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม มี 5 ด้าน ได้แก่ อากาศ (กลิ่นเหม็น/ฝุ่นละออง/เขม่าควัน) , เสียงและความสั่นสะเทือน, น ้า (น ้าเสีย/น ้าผิวดิน/น...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
ประชากรและครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการพัฒนาตำบล ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในปี 2564...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xlsx