ขนาดตัวอักษร |    
รายได้เมืองพัทยา
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

้อมูลรายได้เมืองพัทยา ประกอบด้วย 1) รายได้ที่ อปท. จัดเก็บเอง ประกอบด้วยรายได้ที่ได้จากภาษีอากรและรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร โดยแบ่งเป็น - รายได้ที่ได้จากภาษีอากร ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย อากรฆ่าสัตว์ และอากรรังนกอีแอ่น - รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต รายได้จากทรัพย์สิน รายได้ จาก สาธารณูปโภค รายได้เบ็ดเตล็ด และรายได้จากทุน 2) รายได้จากการจัดสรรภาษีที่รัฐจัดเก็บและแบ่งให้ ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราและเบียร์ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ ภาษีจัดสรรอื่นๆ และ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดสรรให้ตาม พรบ. ก าหนดแผนฯ 3) เงินอุดหนุน เป็นเงินที่รัฐบาลจัดสรรให้เมืองพัทยา แบ่งเป็น เงินอุดหนุน ทั่วไป และเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ 4) รายรับจากเงินสะสม หมายถึง การน าเงินสะสมของเมืองพัทยามาใช้จ่าย โดยไม่ต้องตั้งเงิน งบประมาณมาใช้คืนเงินที่ใช้จ่ายไป โดยมีระเบียบระบุไว้ ให้สามารถใช้ในเรื่องใดบ้าง และต้องได้รับการอนุมัติ จากหน่วยงานที่ควบคุม การจ่าย ขาดเงินสะสมจะใช้ในเวลาที่มีเหตุจ าเป็น เช่น เมื่อได้รับรายได้ ประจ าที่ล่าช้า เกิด อุทกภัย หรือมีภารกิจเร่งด่วน เงินสะสม หมายถึง เงินที่เหลือจ่ายจากเงินรับจริงตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรืองบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติมเมื่อวันสิ้นปีและรวมกับเงินเหลือจ่ายปีก่อนๆ ด้วย 5) เงินกู้ หมายถึง เงินกู้หรือเงินอื่นใดที่เมืองพัทยากู้มาเพื่อใช้จ่ายในการด าเนินงานปกติทั่วไป หรือ เป็นเงินใช้ปรับสภาพคล่องในการด าเนินงาน ทั้งนี้การกู้ระยะสั้นหรือระยะยาวขึ้นอยู่กับฐานะการเงินของ เมืองพัทยา โดยการกู้มีเงื่อนไขก าหนดให้ต้องน ามาตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ส าหรับแหล่งเงินกู้ของ เมืองพัทยา ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และเงินกู้ อื่นๆ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยาและกระทรวงมหาดไทย แต่ถ้าเป็นเงินกู้จากต่างประเทศ ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

Data source cannot be displayed.
รายได้เมืองพัทยา
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล fef874a9-bac6-4614-82be-147f17507a21
คำสำคัญ ข้อมูลด้านการคลังสาธารณะ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 21 มิถุนายน 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ นายสุขุมภัทร จุฬุวรรณ
อีเมลผู้ติดต่อ sukhumpatj@fpo.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไตรมาส
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา เมืองพัทยา
รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
ภาษาที่ใช้ ไทย
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  การดําเนินการตามตัวชี้วัดนโยบายกระทรวงยุติธรรม
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กันยายน 2565  
  pdf
  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย รายจ่ายรวมรายเดือน รายจ่ายรวม สะสม และวงเงินงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. รายจ่ายรวมรายเดือน แบ่งเป็น 1.1 รายจ่ายปีปัจจุบัน -...
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
  งบดุล (Balance Sheet) คืองบแสดงมลคู ่าของสินทรัพยและหน ์ ี้สิน ณ สิ้นรอบ บัญชีซึ่งแสดงมูลค่าของทนสุ ทธุ ิ (Net worth) คือสินทรพยั ์รวมหกดั ้วยหนี้สิน รวม โดยการเปลี่ยนแปลงในทนสุ...
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565