ขนาดตัวอักษร |    
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย รายจ่ายรวมรายเดือน รายจ่ายรวม สะสม และวงเงินงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. รายจ่ายรวมรายเดือน แบ่งเป็น 1.1 รายจ่ายปีปัจจุบัน - รายจ่ายประจํา - รายจ่ายลงทุน 1.2 รายจ่ายจากปีก่อน 2. รายจ่ายรวมสะสม แบ่งเป็น 2.1 รายจ่ายปีปัจจุบันสะสม - รายจ่ายประจําสะสม - รายจ่ายลงทุนสะสม 2.2 รายจ่ายจากปีก่อนสะสม 3. วงเงินงบประมาณรวม 3.1 วงเงินงบประมาณปีปัจจุบัน 3.2 วงเงินงบประมาณปีก่อน

Data source cannot be displayed.
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล f2c533ca-533f-4b72-85a5-72bb9e1cbd19
คำสำคัญ ข้อมูลด้านการคลังสาธารณะ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 21 มิถุนายน 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ นายสุขุมภัทร จุฬุวรรณ
อีเมลผู้ติดต่อ sukhumpatj@fpo.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา กรมบัญชีกลาง
รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
ภาษาที่ใช้
  การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
   ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
   การดําเนินการตามตัวชี้วัดนโยบายกระทรวงยุติธรรม
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กันยายน 2565  
   pdf
   ้อมูลรายได้เมืองพัทยา ประกอบด้วย 1) รายได้ที่ อปท. จัดเก็บเอง ประกอบด้วยรายได้ที่ได้จากภาษีอากรและรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร โดยแบ่งเป็น - รายได้ที่ได้จากภาษีอากร ได้แก่...
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
   งบดุล (Balance Sheet) คืองบแสดงมลคู ่าของสินทรัพยและหน ์ ี้สิน ณ สิ้นรอบ บัญชีซึ่งแสดงมูลค่าของทนสุ ทธุ ิ (Net worth) คือสินทรพยั ์รวมหกดั ้วยหนี้สิน รวม โดยการเปลี่ยนแปลงในทนสุ...
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565