ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลแจ้งเตือนความปลอดภัยสินค้าเกษตร Early warning
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
facebook   twiter

ข้อมูลแจ้งเตือนความปลอดภัยสินค้าเกษตร Early Warning เป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์สินค้าเกษตรและอาหาร การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบมาตรการของประเทศคู่ค้า เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารรับทราบล่วงหน้าก่อนมาตรการมีผลบังคับใช้และ/หรือได้รับผลกระทบทางการค้า รวมทั้งสามารถวางแผนการผลิตหรือปรับปรุงระบบคุณภาพมาตรฐานให้เป็นไปตามหลักการสากล มาตรการประเทศคู่ค้าสำคัญ หรือสถานการณ์การตลาดสินค้า (Commodity) โดยเฉพาะสินค้าที่มีศักยภาพต่อการส่งออก

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลแจ้งเตือนความปลอดภัยสินค้าเกษตร Early warning
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล c2ecbd33-f433-48f8-8cd7-0ea4006f3a2b
คำสำคัญ ประเทศ ประเภทของข่าว สินค้าที่ได้รับผลกระทบ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 มิถุนายน 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 27 มิถุนายน 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
อีเมลผู้ติดต่อ acfsearlywarning@gmail.com
วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา 'กลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 3 กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • JSON
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
สินค้าเกษตร
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/rss.json
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-05-17
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การนำเข้าปุ๋ยเคมี รายประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2565  
xlsx api
รายงานสถิติจำนวนนักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ระหว่างศึกษาจำแนกตาม 1) ระดับที่อนุมัติให้ศึกษาและระดับที่กำลังศึกษา 2) แหล่งทุนและประเทศที่กำลังศึกษา และ 3) กลุ่มวิชาที่กำลังศึกษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของทั้งประเทศ (จำแนกตามสาขา)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv