ขนาดตัวอักษร |    
ชุดข้อมูลตรวจวัดปริมาณน้ำฝนจากระบบเตือนภัยล่วงหน้า น้ำหลาก-ดินถล่ม (Early Warning System)
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

ข้อมูลผลการตรวจวัดปริมาณน้ำฝนจากสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝนในหมู่บ้านเสี่ยงภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม

Data source cannot be displayed.
ชุดข้อมูลตรวจวัดปริมาณน้ำฝนจากระบบเตือนภัยล่วงหน้า น้ำหลาก-ดินถล่ม (Early Warning System)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล fd25cc69-4b45-45be-9acd-28a6cd4d568c
คำสำคัญ EWS Early Warning System ปริมาณน้ำฝน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 21 มิถุนายน 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา
อีเมลผู้ติดต่อ hydro.dwr@gmail.com
วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนระดับที่ 3 (มติครม. 4 ธ.ค. 2560)
  • มติคณะรัฐมนตรี
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล นาที
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 15
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ หมู่บ้าน
แหล่งที่มา สถานีตรวจวัด
รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
หมู่บ้าน
URL ข้อมูลเพิ่มเติม http://ews.dwr.go.th
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2006-01-01
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จากการประสานงานจัดเก็บข้อมูลปริมาณน้ำจากเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัภัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
csv word shp arcgis rest services
ผลการแจ้งเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่มรายหมู่บ้าน/จังหวัด โดยแบ่งออก เป็น 3 ระดับ 1 เฝ้าระวัง (เขียว) 2 เตรียมพร้อม (เหลือง) 3 อพยพ (แดง)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
url xls
ข้อมูลสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูงที่จัดเก็บไว้เพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร นักวิจัย และประชาชนที่สนใจ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
url csv xls