ขนาดตัวอักษร |    
สถิติการสูญเสียข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำแนกตามตำแหน่งและระดับ
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

แสดงจำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่สูญเสีย จำแนกตามตำแหน่งและระดับ (ดำเนินการตามรอบปีงบประมาณปัจจุบัน)

Data source cannot be displayed.
สถิติการสูญเสียข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำแนกตามตำแหน่งและระดับ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 31610ccf-ec15-4c83-918b-11defafc75cf
คำสำคัญ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่ง ถึงแก่กรรม ปลดออก ระดับ ลาออก สูญเสีย เกษียณอายุราชการ ให้โอน ไล่ออก
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 มิถุนายน 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 25 กรกฎาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กองทะเบียนประวัติข้าราชการ สำนักงาน ก.ก.
อีเมลผู้ติดต่อ wanchalerm@bangkok.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา คำสั่ง หนังสือ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่ส่งมายังกองทะเบียนประวัติข้าราชการ
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ใช้โดยอิสระ
URL ข้อมูลเพิ่มเติม http://one.bangkok.go.th/bma5.2/
ภาษาที่ใช้
  การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
   ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
   รายงานสถิติจำนวนนักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ระหว่างศึกษาจำแนกตาม 1) ระดับที่อนุมัติให้ศึกษาและระดับที่กำลังศึกษา 2) แหล่งทุนและประเทศที่กำลังศึกษา และ 3) กลุ่มวิชาที่กำลังศึกษา
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
   csv
   แสดงจำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่สูญเสีย จำแนกตามหน่วยงาน (ดำเนินการตามรอบปีงบประมาณปัจจุบัน)
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
   csv
   แสดงจำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่สูญเสีย จำแนกตามประเภทการสูญเสีย (ดำเนินการตามรอบปีงบประมาณปัจจุบัน)
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
   csv