ขนาดตัวอักษร |    
หลักสูตรอบรม ปีปัจจุบัน (2564) รวมหลักสูตร e-learning online
คะแนนความนิยม
องค์กร : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

รายละเอียดหลักสูตรปกติและ รายละเอียดหลักสูตร e-learning ประจำปีงบประมาณ 2564

Data source cannot be displayed.
หลักสูตรอบรม ปีปัจจุบัน (2564) รวมหลักสูตร e-learning online
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 39bce218-bb8d-491a-95b4-ede94b3d7851
คำสำคัญ e-learning หลักสูตร online หลักสูตรฝึกอบรม อบรม
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 11 พฤษภาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ ผู้รับผิดชอบงานฝ่ายฝึกอบรม
อีเมลผู้ติดต่อ suphannee@ha.or.th
วัตถุประสงค์
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • อื่นๆ
เผยแพร่องค์ความรู้งานพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA สำหรับสถานพยาบาล,พันธกิจหน่วยงาน,เผยแพร่องค์ความรู้งานพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA สำหรับสถานพยาบาล
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 (6) (สรพ.)
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
หลักสูตรอบรม
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.ha.or.th/TH/Contents/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20In%20house%20training#
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • พม่า
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2019-07-21
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2021-07-14
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
xlsx
ข้อมูลหลักสูตร/กิจกรรมในการเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ซึ่งมีรูปแบบการเรียนในภาคบรรยายและชมฐานเรียนรู้ ภาคปฏิบัติ ศึกษาดูงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
csv
อุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เผยแพร่ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรสำหรับเยาวชนและผู้สนใจ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
csv