ขนาดตัวอักษร |    
ผลประเมินความพึงพอใจของสถานพยาบาลและเครือข่าย (ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ปี 2562 โดย Trist
คะแนนความนิยม
องค์กร : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

01_0102 การประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของสถาบัน ปีงบประมาณ 2562 โดย Trist corporation

Data source cannot be displayed.
ผลประเมินความพึงพอใจของสถานพยาบาลและเครือข่าย (ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ปี 2562 โดย Trist
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 324489ad-779f-490e-9997-70b5791a31c3
คำสำคัญ ประเมินความพึงพอใจ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 27 เมษายน 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผน , งานสื่อสารสาธารณะและโสตทัศนูปกรณ์
อีเมลผู้ติดต่อ somjintana@ha.or.th
วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการของสถาบัน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
รายวาระ
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 (สรพ.)
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.ha.or.th/TH/FileDownload/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2021-08-31
วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล 2021-08-31
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2562
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2562
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
การให้บริการ
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ร้อยละ
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะของ กทม. ปี 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
csv