ขนาดตัวอักษร |    

คำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata)

รูปแบบการกรอกคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) ดาวน์โหลด

รูปแบบการกรอกคำอธิบายตัวแปร (Variable) ในชุดข้อมูล ดาวน์โหลด