ขนาดตัวอักษร |    

คำแนะนำการเตรียมชุดข้อมูล (Datafile) และคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata)

รูปแบบการเตรียมชุดข้อมูล (Datafile) ดาวน์โหลด

  • ชุดข้อมูลที่เหมาะสมในการเผยแพร่บน data.go.th และสามารถทำงานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบคือการแสดงตัวอย่าง การแสดงผลด้วยกราฟ และการสร้าง API เปิดเผยชุดข้อมูลเปิดควรเปิดเผยในคุณลักษณะแบบเปิด (Open Format) ที่ไม่ขึ้นกับแพลตฟอร์ม หรือไม่จำกัดสิทธิโดยบุคคลใด (Non-proprietary) และอ่านได้ด้วยเครื่อง (Machine-readable) เช่น CSV, XLS, XLSX
  • การตั้งชื่อคอลัมน์หรือชื่อฟิด์ลจะต้องตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ และไม่มีการเว้นวรรค
  • กรณีเป็นไฟล์ CSV, XLS, XLSX จำนวนข้อมูลในแต่ละชุดข้อมูลจะต้องไม่เกิน capacity ของ CSV, XLS, XLSX คือจำนวนแถวและคอลัมน์ทั้งหมดบนเวิร์กชีตประมาณ 1,000,000 แถว คูณ 16,000 คอลัมน์หรือน้อยกว่า
  • กรณีหน่วยงานเตรียมข้อมูลในรูปแบบที่อ่านได้ด้วยเครื่อง (RE – Machine- readable) เป็นข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structured Data) และใช้กับซอฟต์แวร์จำกัดสิทธิ์ (Proprietary Software) เช่น Excel ผู้ให้ข้อมูลจะต้องจัดการชุดข้อมูลโดยไม่มีการรวมคอลัมน์ กำหนดให้แถวแรกของชุดข้อมูลเป็นชื่อคอลัมน์ ส่วนแถวต่อไปเป็นข้อมูลในชุดข้อมูล และจะต้องเก็บข้อมูลเพียง sheet เดียวต่อหนึ่งไฟล์เท่านั้น

  • กรณีหน่วยงานเตรียมข้อมูลในรูปแบบมาตรฐานแบบเปิด (OF - Open Format) และไม่จำกัดสิทธิโดยบุคคลใด (Non-proprietary) ผู้ให้ข้อมูลจะต้องกำหนดประเภทการเข้ารหัส (Encoding) เป็นแบบ UTF-8 เท่านั้น

  • คุณภาพหรือรูปแบบของข้อมูลจะต้องมีความคงเส้นคงวา (Consistency) เช่น ข้อมูลเป็นตัวเลขจะต้องเป็นตัวเลขทั้งคอลัมน์ หากเป็นค่าว่างให้ปล่อยว่าง ห้ามใส่ "-" หรือสัญลักษณ์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ตัวเลข เป็นต้น ไม่เช่นนั้นระบบจะไม่ทำการอ่านข้อมูลเพื่อแสดงผลบนระบบ

รูปแบบการกรอกคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) ดาวน์โหลด

รูปแบบการกรอกคำอธิบายตัวแปร (Variable) ในชุดข้อมูล ดาวน์โหลด