สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 7 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ โดยจำแนกตาม สาขาวิชาชีพ, สาขา/สายงาน, อาชีพ, ชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ, และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 มิถุนายน 2565  
csv
มีการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ และจะได้ข้อมูลของผู้ผ่านการประเมินแต่ละคุณวุฒิวิชาชีพ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 มิถุนายน 2565  
csv
องค์กรรับรองมีการเปิดรอบการประเมินแต่ละคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อจัดทำการประเมินสมรรถนะบุคคล และขั้นตอนการปิดรอบการประเมินเป็นขั้นตอนสุดท้าย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 มิถุนายน 2565  
csv
ข้อมูล MOU ที่จะได้รับความร่วมมือระหว่างองค์กรรับรองที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามาตรฐานอาชีพ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 มิถุนายน 2565  
csv
ข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่สอบที่ผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 มิถุนายน 2565  
csv
การขึ้นทะเบียนองค์กรรับรองจะต้องผ่านการประเมิน จึงจะสามารถขึ้นทะเบียนองค์กรรับรองได้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 มิถุนายน 2565  
csv
ทะเบียนรายชื่อผู้เชี่ยวชาญใช้ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 มิถุนายน 2565  
csv