กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - องค์กร - Open Government Data of Thailand
2 ชุดข้อมูล
เรียงโดย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ส่วนกลาง:ระดับกรม
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (1,908 )

เป็นข้อมูลในการวางแผน หรือกำหนดนโยบายในการควบคุม แก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
xls csv
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1,325 )

เป็นข้อมูลในการวางแผน หรือกำหนดนโยบายในการควบคุม แก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
xls csv