ขนาดตัวอักษร |    
กรมศิลปากร
พบ 1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ระบบภูมิสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม GIS กรมศิลปากร (www.gis.finearts.go.th) แสดงชุดข้อมูลและชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านโบราณสถาน แหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรมของประเทศ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 พฤศจิกายน 2564  
api