ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พบ 4 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
รวบรวมสถิติข้อมูลจำนวนฎีกา ประจำปีงบประมาณ
19 กรกฎาคม 2562  
xlsx csv
ชุดข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งแต่ พ.ศ. 2495-ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562)
23 กรกฎาคม 2562  
csv xlsx
รวบรวมสถิติข้อมูลจำนวนฎีกา ประจำปีงบประมาณ
2 มกราคม 2563  
csv xlsx
รวบรวมข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2495 - 2558)
2 มกราคม 2563  
csv xlsx