ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
พบ 596 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
จำนวนแหล่งท่องเที่ยว
28 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
มูลค่าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
อันดับ World Digital Competitiveness ของประเทศไทย
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
จำนวนรับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย จำแนกตาม ถิ่นที่อยู่
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ผลลัพธ์
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย
9 กรกฎาคม 2563  
csv
สถิตินักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่่ยว
9 กรกฎาคม 2563  
csv
ค่าจ้างแรงงานภาคธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว
9 กรกฎาคม 2563  
csv
สัดส่วนแรงงานภาคการท่องเที่ยวต่อแรงงานทั้งหมด
9 กรกฎาคม 2563  
csv
Natural and Cultural Resources
9 กรกฎาคม 2563  
csv
Infrastructure
9 กรกฎาคม 2563  
csv
T&T Policy and Enabling Conditions
9 กรกฎาคม 2563  
csv
Enabling Environment
9 กรกฎาคม 2563  
csv
Travel & Tourism Competitiveness Index
9 กรกฎาคม 2563  
csv
ความเข้มของการใช้พลังงาน (Energy Intensity ; EI)
9 กรกฎาคม 2563  
csv
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
9 กรกฎาคม 2563  
csv
สัดส่วนของประชากรที่เข้าถึงไฟฟ้า
9 กรกฎาคม 2563  
csv
รายได้รัฐบาลรวมคิดเป็นร้อยละของ GDP
9 กรกฎาคม 2563  
csv