กระทรวงยุติธรรม - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กระทรวงยุติธรรม
หน่วยงานระดับกระทรวง
พบ 191 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
สถิติการขอเข้ารับคำปรึกษาด้านกฎหมายของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน ข้อมูลระหว่างวันที่ 31 ตุลลาคม 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
jpg
หมายบังคับคดี หมายถึง หมายที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษายื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 มิถุนายน 2565  
csv
ข้อมูลรายงานสถิติตรวจพิสูจน์กรมราชทัณฑ์, ข้อมูลรายงานสถิตินักโทษประหารชีวิตกรมราชทัณฑ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
url
ข้อมูลรายงานสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
url api
รายงานสถิติผู้ต้อวราชทัณฑ์ทั่วประเทศ การรับตัว ปล่อยตัว นักโทษประหารชีวิต การตรวจพิสูจน์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
url
อัตราการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังที่ถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำไปแล้วทั้งกรณีพ้นโทษแบบมีเงื่อนไขและไม่มีเงื่อนไขในช่วงปีงบประมาณหนึ่งๆ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
url
ข้อมูลความแออัดของผู้ต้องขัง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
url
ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ Hygiene Street Food สร้างโอกาสเพื่อลดการกระทำผิดซ้ำ ในปีงบประมาณ 2563-2565 ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือของสถาบันฯ และภาคีเครือข่าย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv
ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนา และสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรม อันจะนำไปสู่การสร้างและถอดบทเรียนเพื่อนำเอาไปใช้จริง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xls
ข้อมูลจากโครงการนำร่องซึ่งเป็นผลผลิตจากความคิดริเริ่มของกลุ่มเครือข่ายผู้นำและผู้บริหารในหลักสูตรผู้นำรุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD Program) ในปี 2560-2565...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv
ผลงานวิจัยด้าน หลักนิติธรรม (Rule of Law) กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice) ความยุติธรรม (Justice) ความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety) ความหวาดกลัวอาชญากรรม (Fear of...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf url
ข้อมูลเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD Fellows) ในปี 2560-2565 ภายใต้หลักสูตรผู้นำรุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD Program)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv
ผลงานวิจัยด้าน ข้อกำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) ผู้ต้องขัง (Prisoners) เรือนจำ (Prison) ผู้ต้องขังหญิง (Women Prisoners) ความรุนแรง (Violence) ความรุนแรงของเด็ก (Violence Against...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ การสร้าง ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมภายในประเทศ และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานเครือข่าย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xls
ข้อมูลการถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายและเพศ การละเลยทางการศึกษา การถูกแสวงหาผลประโยชน์ โดยการใช้แรงงาน ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเด็กและเยาวชน จากการศึกษาในปี 2561-2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv
ข้อมูลเรือนจำที่ได้รับการรับรองให้เป็นต้นแบบตามมาตรฐานสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิง หรือข้อกำหนดกรุงเทพ (Bangkok...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv
ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อสิทธิในความสัมพันธ์และการสมรสเท่าเทียมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ (ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 25 พฤษภาคม 2565)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv
ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ การอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในกลุ่มผู้เปราะบาง โดยเฉพาะข้อกำหนดกรุงเทพ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xls
ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ การสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในเครือข่าย UN-PNI และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินนโยบาย กลุ่มเยาวชนและภาคประชาชน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xls
เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน/สถานประกอบการ ของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กรกฎาคม 2565  
xlsx api