ขนาดตัวอักษร |    
กรมที่ดิน
หน่วยงานระดับกรม
พบ 14 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
รูปแปลงที่ดิน จ.นนทบุรี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2565  
shp
ข้อมูลด้านสถิติงานด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
url
รูปแปลงโฉนดที่ดิน ตำบลน้ำร้อน อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
shp
สถิติปริมาณข้อมูลเอกสารสิทธิ ทั่วประเทศ 5ปี ย้อนหลัง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx
ข้อมูลสำนักงานช่างรังวัดเอกชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf
ปริมาณหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง 77 จังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx
ข้อมูลปริมาณงานและรายได้ของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ย้อนหลัง 10 ปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx
รูปแปลงที่ดิน จ.ปทุมธานี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
shp
รูปแปลงที่ดิน จ.สมุทรปราการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
shp
รูปแปลงที่ดิน จ.สมุทรสงคราม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
shp
ข้อมูลการออกใบอนุญาตจัดสรรและการจดทะเบียนอาคารชุด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
url
รูปแปลงที่สาธารณประโยชน์(น.ส.ล.) 77 จังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
api
รูปแปลงที่ดิน จ.สมุทรสาคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
shp
พิกัดหมุดดาวเทียม RTK NETWORK
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xml