ขนาดตัวอักษร |    
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
พบ 21 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
คู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดเลยฯ
20 กรกฎาคม 2561  
xlsx pdf
การประเมินระดับความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่พิเศษ และ ผลการวิเคราะห์ประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (Economics value) จากการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท....
4 มกราคม 2560  
pdf
คู่มือการท่องเที่ยวมรดกโลกของอาเซียน
20 กรกฎาคม 2561  
xlsx
เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก
27 กันยายน 2561  
pdf xlsx
คู่มือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านหนองบัว
27 กันยายน 2561  
xlsx pdf
หนังสือเที่ยวชุมชนไปกับคน อพท. เปรียบเสมือนประตูบานแรกที่จะเปิดให้ผู้อ่านได้ก้าวเข้าไปรู้จักการท่องเที่ยวที่เรียกว่า “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” (๑๔ ชุมชนต้นแบบของ อพท.)...
4 มกราคม 2560  
pdf
บ้านโคก มนต์เสน่ห์แห่งวิถีชาวลาวครั่ง
20 กรกฎาคม 2561  
xlsx pdf
ชุดความรู้เที่ยวแบบคนไม่เอาถ่านบอกเล่าถึงความสำคัญการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในรูปแบบ "Low Carbon Tourism"...
4 มกราคม 2560  
pdf
ชุดความรู้การท่องเที่ยวเชิงอาหารบอกเล่าถึงการดำเนินงานของอพท. ในด้านการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารและเมนูเด่นในท้องถิ่น ที่สามารถสะท้อนความจริงแท้ (Authenticity)...
4 มกราคม 2560  
pdf
ชุดความรู้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในมิติของ อพท. ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างคุณค่า (Value Creation) บนพื้นฐานแก่นแท้แห่งความเป็นไทย...
4 มกราคม 2560  
pdf
ชุดความรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชน นำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวที่จะช่วยให้เกิดการกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมไปสู่สมาชิกในชุมชน และแนวคิดที่ อพท. ใช้ในการส่งเสริมการพัฒนาชุมชน...
4 มกราคม 2560  
xlsx pdf
ผลการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษทั้งรายได้ทางตรง และรายได้แบบทวีคูณของรายได้จากการท่องเที่ยว (Multiplier Effects of Tourism)...
4 มกราคม 2560  
pdf
งานวิจัยเรื่อง "การดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน"...
4 มกราคม 2560  
โครงการจัดทำกรณีศึกษา(case study)เกี่ยวกับผู้ผลิตสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นในการใช้ปัจจัยการผลิตหรือการจ้างแรงงานในท้องถิ่น
19 มิถุนายน 2561  
pdf xlsx
คู่มือเลือกซื้อของที่ระลึกอาหารแปรรูป
27 กันยายน 2561  
xlsx
คู่มือการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม
20 กรกฎาคม 2561  
xlsx
เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ อพท....
4 มกราคม 2560  
pdf
การศึกษาออกแบบพัฒนาเส้นทางเรือยอร์ชให้มีมาตรฐานระดับสากล โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช
19 มิถุนายน 2561  
xlsx
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว 
20 กรกฎาคม 2561  
pdf xlsx
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชุมชนกกสะทอน
20 กรกฎาคม 2561  
pdf xlsx