ขนาดตัวอักษร |    
กรมการค้าต่างประเทศ
หน่วยงานระดับกรม
พบ 116 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
สถิติการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา (รายสินค้า) ปี 2562-2564 (มค.-ธค.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว (รายสินค้า) ปี 2562-2564 (มค.-ธค.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-เมียนมา (รายสินค้า) ปี 2562-2564 (มค.-ธค.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย (รายสินค้า) ปี 2562-2564 (มค.-ธค.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-กัมพูขา (รายสินค้า) ปี 2562-2564 (มค.-พย.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว (รายสินค้า) ปี 2562-2564 (มค.-พย.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-เมียนมา (รายสินค้า) ปี 2562-2564 (มค.-พย.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย (รายสินค้า) ปี 2562-2564 (มค.-พย.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-กัมพูขา (รายสินค้า) ปี 2562-2564 (มค.-ตค.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว (รายสินค้า) ปี 2562-2564 (มค.-ตค.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-เมียนมา (รายสินค้า) ปี 2562-2564 (มค.-ตค.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย (รายสินค้า) ปี 2562-2564 (มค.-ตค.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา (รายสินค้า) ปี 2562-2564 (มค.-กย.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว (รายสินค้า) ปี 2562-2564 (มค.-กย.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-เมียนมา (รายสินค้า) ปี 2562-2564 (มค.-กย.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย (รายสินค้า) ปี 2562-2564 (มค.-กย.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา (รายสินค้า) ปี 2562-2564 (มค.-สค.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว (รายสินค้า) ปี 2562-2564 (มค.-สค.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-เมียนมา (รายสินค้า) ปี 2562-2564 (มค.-สค.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย (รายสินค้า) ปี 2562-2564 (มค.-สค.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx csv