ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม
พบ 3 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ระเบียบการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประกอบด้วย 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ และครอบครัวกรณีฉุกเฉิน และ ระเบียบการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
jpeg
รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf
สถานการณ์ทางสังคมจังหวัดนครพนม ปี 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf jpeg