กรมส่งเสริมสหกรณ์ - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 2 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ทำเนียบสหกรณ์ ประกอบไปด้วย รายชื่อสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ ที่อยู่ จำนวนสมาชิกชาย สมาชิกหญิง สมาชิกรวม และการรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์ในประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv xlsx
จำนวนสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ รายจังหวัด แยกตามประเภทสหกรณ์ แยกรายภาค 
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx