สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ส่วนภูมิภาค
พบ 16 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
สัดส่วนคนจน (Headcount Ratio หรือ Headcount Index) เป็นตัวที่บ่งชี้ภาวะความยากจน (Poverty Incidence) ซึ่งนิยมใช้กันมาก บางครั้งเรียกว่า...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
กำลังแรงงานรวม หมายถึง หมายถึง บุคคลทุกคนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในสัปดาห์แห่งการสำรวจเป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงานปัจจุบัน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
ดัชนีความรุนแรงของความยากจน (Severity of Poverty หรือ Squared of Poverty Gap Index) ใช้วัดระดับความรุนแรงของความยากจน บางครั้งเรียกว่าช่องว่างความยากจนกำลังสอง โดยให้ความสำคัญ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
สัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้ หมายถึง ค่าที่แสดงความแตกต่างของรายได้ของครัวเรือน มีค่าระหว่าง 0 - 1 ถ้าเป็น 0 แสดงว่า ไม่มีความแตกต่างของรายได้...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
จำนวนแรงงานที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
ครัวเรือนที่มีสุขอนามัยและความสะดวกสบายในการใช้ส้วมของประชากร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
ครัวเรือนที่ดื่มน้ำประปา น้ำประปาผ่านการบําบัดโดยการต้ม/กรอง น้้ำบรรจุขวด/ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ น้ำฝน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
วัสดุไม่ถาวร ได้แก่ วัสดุที่หาได้ตามท้องถิ่น เช่น แฝก ใบตองตึง ไม้ไผ่ ไม้รวก เป็นต้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
ข้อมูลการได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทะเบียนผู้ขออนุญาตก่อสร้างและต่อเติมหรือดัดแปลงสิ่งก่อสร้างทั้งที่เป็นอาคารโรงเรือน และไม่ใช่อาคารโรงเรือน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
ครัวเรือนที่เป็นเจ้าของหรือเช่าซื้อที่อยู่อาศัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
ร้อยละของประชากรที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในจังหวัดที่เกิด จากโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ ที่จัดทำทุก 10 ปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
แรงงานในระบบหมายถึงผู้มีงานทําที่ได้รับความคุ้มครองหรือหลักประกันทางสังคมจากการทํางานได้แก่ 1. ข้าราชการลูกจ้างประจําของราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่น...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
ร้อยละของประชากรที่ย้ายถิ่นภายใน 5 ปี จากโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ ที่จัดทำทุก 10 ปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
สมรส ได้แก่ ผู้ที่อยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาไม่ว่าจะได้ทำการสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม และแม้ว่าระหว่างไปทำการสำรวจทั้งสามีและภรรยาจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
แรงงานนอกระบบ หมายถึง ผู้มีงานทําที่ไม่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทํางานเช่นเดียวกับแรงงานในระบบกระบบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
ช่องว่างความยากจน หมายถึง ช่องว่างระหว่างมาตรฐานความเป็นอยู่ของคนจนที่ตกอยู่ใต้เส้นความยากจน เพื่อบ่งชี้ว่าคนจนเหล่านี้มีระดับรายได้ ต่ำกว่าเส้นความยากจนมากน้อยเพียงใด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv xlsx