สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ส่วนภูมิภาค
พบ 10 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
จำนวนช่องทางการจำหน่ายสินค้ามะม่วงและสินค้าแปรรูปของจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
จำนวนผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าจากมะม่วง OTOP
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
จำนวนผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าจากมะม่วง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
จำนวนผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากมะม่วงที่ได้รับการรับรองมาตราฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
จำนวนผู้ประกอบการที่ดำเนินการแปรรูปผลผลิตจากมะม่วง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
ช่องทางการจำหน่ายมะม่วงสดและมะม่วงแปรรูป
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
xls
จำนวนช่องทางที่เกษตรจำหน่ายสินค้ามะม่วงแปรรูป
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
xls
จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับในการสนับสนุนจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการผลิต/แปรรูปมะม่วง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
xls
จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับในการสนับสนุนจากจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการผลิต/แปรรูปมะม่วง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
xls
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าแปรรูปจากมะม่วง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566