สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ส่วนภูมิภาค
พบ 9 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
จำนวนสหกรณ์การเกษตร ในพื้นที่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
จำนวนผลผลิตมะม่วงที่สมาชิกสหกรณ์(ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด) จำหน่าย เพื่อการค้าในประเทศและการส่งออก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls
จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่เป็นสหกรณ์การเกษตรชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด แยกที่อยู่ตามรายอำเภอ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls
จำนวนสมาชิกของสหกรณ์การเกษตร (สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทราจำจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงที่ผ่านการอบรมในหลักสูตร ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร (ภาพรวม) ตั้งแต่...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls
มูลค่าผลผลิตมะม่วงที่สมาชิกสหกรณ์(ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด) จำหน่าย เพื่อการค้าในประเทศและการส่งออก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls
ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กรกฎาคม 2566  
pdf
ทุนของสหกรณ์ (ทุกประเภท) เริ่มปีงบประมาณ 2562 เทียบกับปีงบประมาณ 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xlsx
ผลการดำเนินธุรกิจ และฐานการเงินของสหกรณ์ในภาคการเกษตร ในรอบ 10 ปี(2549 – 2558)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xlsx
จำนวนสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ รายจังหวัด แยกตามประเภทสหกรณ์ แยกรายภาค
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xlsx csv