ขนาดตัวอักษร |    
กรมการกงสุล
หน่วยงานระดับกรม
พบ 5 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
จำนวนการให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางทุกประเภท จำแนกรายสำนักงานหนังสือเดินทาง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 มิถุนายน 2565  
xlsx csv
ข้อมูลการรับรองนิติกรณ์เอกสาร กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 มิถุนายน 2565  
xlsx csv
ข้อมูลรายชื่อคนไทยในต่างประเทศที่ได้ทำการยืมเงินราชการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 มิถุนายน 2565  
xlsx csv
สถิติการตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ของ สอท./สกญ. และ สนง.การค้าฯ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 มีนาคม 2565  
xlsx csv
ข้อมูลการลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (ทางอากาศ) Thailand's Certificate of Entry : COE เริ่มใช้งานตั้งแต่ 1 พฤษจิกายน 2563 สิ้นสุดโครงการ 31 ตุลาคม 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 ธันวาคม 2564  
csv xlsx