กรมชลประทาน - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรมชลประทาน
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลพื้นที่ชลประทาน (irrigation area) เป็นข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ (GIS) หมายถึง พื้นที่เพาะปลูกที่สามารถส่งน้ำไปถึงได้ในเขตโครงการ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 เมษายน 2567  
api