ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานระดับกรม
พบ 2 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
รายชื่อรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของ สคร. ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ที่มีงบลงทุนตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรายเดือนของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv