สังคมและสวัสดิการ - กลุ่มชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
2 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
imgCategory

สังคมและสวัสดิการ

จำนวนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำแนกตามจำนวนสมาชิก (2,525 )

ติดตามข้อมูลสถิติอื่น ๆ ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/idisc/th/CapitalMarketReport/PP28

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 มีนาคม 2566
สังคมและสวัสดิการ เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
pdf csv rdf
จำนวนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จำนวนสมาชิกและ จำนวนนายจ้าง (2,226 )

ติดตามข้อมูลสถิติอื่น ๆ ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/idisc/th/CapitalMarketReport/PP28

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 มีนาคม 2566
สังคมและสวัสดิการ เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
pdf csv rdf