คมนาคมและโลจิสติกส์ - กลุ่มชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
3 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
imgCategory

คมนาคมและโลจิสติกส์

ปริมาณจราจรบนทางหลวง ปี 2564 (4,881 )

ปริมาณจราจรทางถนนจำแนกตามสายทาง และตอนควบคุม ณ จุดสำรวจ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มีนาคม 2565
คมนาคมและโลจิสติกส์
xlsx csv
ปริมาณจราจรบนทางหลวง ปี 2563 (7,708 )

ปริมาณจราจรทางถนนจำแนกตามสายทาง และตอนควบคุม ณ จุดสำรวจ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
คมนาคมและโลจิสติกส์
csv xlsx
ปริมาณจราจรบนทางหลวง ปี 2562 (4,282 )

ปริมาณจราจรโดยเฉลี่ยต่อวันตลอดปี บนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
คมนาคมและโลจิสติกส์
xlsx csv